tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400

Konta i rozrachunki

Niniejszy dokument przedstawia założenia dotyczące obsługi kont kartotekowych, rozrachunkowych i związanych z nimi rozrachunków w Rewizorze GT. Opisuje również, w jaki sposób dane te są przenoszone z programów źródłowych - Rewizora 3 EURO i Rewizora dla Windows.


Rewizor GT

Konta kartotekowe i rozrachunkowe w planie kont

 • Konta kartotekowe są tworzone automatycznie podczas podłączania wskazanej kartoteki (stałej, filtrowanej lub zwykłej).
 • Wpisanie numeru analityki w danych pozycji kartotekowej powoduje synchronizację planu kont i automatyczne wygenerowanie odpowiedniego konta kartotekowego. Analogicznie zmiana numeru analityki pozycji kartotekowej również powoduje synchronizację planu kont.
 • Usunięcie konta kartotekowego jest możliwe tylko przez usunięcie numeru analityki dla danej pozycji kartotekowej. Również w tym przypadku nastąpi synchronizacja planu kont.
 • Każde konto kartotekowe jest widoczne w planie kont tak samo jak wszystkie inne konta zwykłe (syntetyczne i analityczne).
 • Kontami rozrachunkowymi mogą być tylko konta kartotekowe powstałe po podłączeniu kartotek stałych: dostawców, odbiorców, urzędów skarbowych, oddziałów ZUS i pracowników oraz kartotek filtrowanych stworzonych na ich podstawie (np. "Odbiorcy" z grupy "Hurtownie"). Inne konta (np. analityczne zwykłe) nie mogą być kontami rozrachunkowymi .
 • W planie kont "rozrachunkowość" kont kartotekowych określa się na poziomie konta nadrzędnego, do którego została podłączona kartoteka, zakreślając znacznik Rozrachunkowe. Ustawienie tego znacznika w koncie nadrzędnym powoduje automatyczną jego propagację dla wszystkich podrzędnych kont kartotekowych.
 • "Rozrachunkowość" podłączonej kartoteki można zmieniać dowolnie do momentu wprowadzenia pierwszego zapisu na jedno z kont kartotekowych (w dekrecie lub bilansie otwarcia). Po wprowadzeniu zapisu znacznik nie można zmienić.
 • Jeżeli kartoteka jest podłączona do kilku kont (np. 210 i 211), to rozrachunkowość określa się dla każdego konta nadrzędnego osobno (np. analityki konta 210 mogą być rozrachunkowe, a analityki konta 211 nie muszą).
 • Rozrachunkowość analityk kartotekowych jest ustawiana dla każdego roku obrotowego indywidualnie (np. w roku 2004 analityki konta 200 mogą być rozrachunkowe, a w roku 2005 mogą nie być).
 • Wyjątkiem w planie kont są konta pozostałych odbiorców i pozostałych dostawców. Bez względu na rozrachunkowość podłączonej kartoteki wymienione konta są zawsze kontami nierozrachunkowymi.

Wprowadzanie bilansu otwarcia dla kont rozrachunkowych

 • Wprowadzenie bilansu otwarcia dla konta rozrachunkowego jest możliwe tylko przez dodanie lub podłączenie rozrachunków. Saldo początkowe konta jest wyliczane automatycznie jako suma utworzonych/podłączonych rozrachunków.
 • Dodawanie rozrachunków z poziomu bilansu otwarcia jest funkcjonalnością przeznaczoną dla użytkowników tworzących pierwszy rok obrotowy w Rewizorze GT bez przeniesienia danych z innych systemów. Dodawany rozrachunek powinien mieć datę powstania wcześniejszą niż początek roku obrotowego.
 • Podłączanie rozrachunków w bilansie otwarcia jest funkcjonalnością przeznaczoną dla użytkowników, którzy zaczynają pracę z Rewizorem GT od przeniesienia danych z innych systemów lub zmieniają "rozrachunkowość" kont pomiędzy latami obrotowymi.
 • Podłączane rozrachunki powinny spełniać następujące warunki:
  • data powstania powinna być wcześniejsza od daty początkowej roku obrotowego;
  • muszą być nierozliczone na pierwszy dzień roku obrotowego.
 • Status powiązania z zapisami na kontach rozrachunków podłączanych nie jest istotny (mogą być powiązane z dokumentami zaksięgowanymi w poprzednich latach).
 • Rozrachunki nierozliczone w jednym roku obrotowym mogą zostać przeniesione do bilansu otwarcia roku następnego. Służy do tego funkcja Przenieś bilans zamknięcia dostępna w module Plan kont. Operację przeniesienia bilansu można wykonać w dowolnym momencie pracy z programem. Warunki wymagane do jej prawidłowego wykonania to: zgodność kont bilansowych w roku poprzednim i bieżącym oraz brak wpisów w bilansie otwarcia w roku bieżącym (np. wprowadzonych ręcznie).

Ewidencja rozrachunków w modułach rozrachunkowych

 • Moduły rozrachunkowe są wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
 • Rozrachunki nie są roczne. Pojedynczy rozrachunek może występować w wielu latach obrotowych (zewidencjonowany i nierozliczony w jednym roku obrotowym, zostaje przeniesiony do bilansu otwarcia roku następnego).
 • Rozrachunki dzielą się na: należności, zobowiązania, spłaty należności i spłaty zobowiązań.
 • Wyróżniamy następujące źródła rozrachunków:
  • wpisany ręcznie,
  • bilans otwarcia,
  • dekret,
  • KP/KW,
  • wpłata/wypłata bankowa,
  • kompensata,
  • płatność gotówką/kartą/ratalna,
  • dokument Subiekta,
  • płace,
  • komunikacja,
  • przeniesienie danych.
 • Rozrachunki dzielą się na utworzone z poziomu Rewizora oraz na dodane z poziomu Subiekta.
 • Każdy rozrachunek ma określony status powiązania z zapisami na kontach. Możliwe wartości statusu to: niepowiązany i powiązany.
 • Rozrachunek powiązany z zapisami na kontach może być dowolnie rozliczany, ale jego modyfikacja lub usunięcie jest możliwe tylko z poziomu edycji kwoty zapisanej na koncie rozrachunkowym.
 • Atrybuty: źródło, program oraz status powiązania są dostępne tylko w Rewizorze GT.

Przeniesienie danych

Założenia główne

 • Przenoszenie danych do Rewizora GT korzysta z wszystkich dostępnych w programie mechanizmów. Oznacza to, że przenoszone dane muszą spełniać dokładnie te same wymagania co dane wprowadzane "ręcznie" przez użytkownika.
 • Przeniesione dane są w pełni dostępne w Rewizorze GT. Nie ma żadnych dodatkowych blokad typu "dane tylko do odczytu".
 • Dane w programach źródłowych (Rewizorze 3 EURO i Rewizorze dla Windows) bardzo często są zupełnie inaczej zorganizowane, niż w Rewizorze GT. Niektórych informacji nie ma, a niektóre zapisane są w sposób niezgodny z wymaganiami Rewizora GT.
 • Zakres przenoszonych danych jest duży. Użytkownik może przenieść większość danych źródłowych i zapisać je w nowej, wymaganej przez Rewizora GT postaci.
 • Dane mogą być przeniesione jednocześnie z dwóch systemów: księgowego i sprzedaży. W efekcie powstanie jeden podmiot w systemie InsERT GT zawierający sumę przeniesionych danych. Niektóre dane (np. kartoteka kontrahentów) będą łączone poprzez aktualizację.
 • Dane z programów źródłowych (Rewizora 3 EURO i Rewizora dla Windows) mogą zostać przeniesione do podmiotu istniejącego już w systemie InsERT GT. Warunek: na podmiocie docelowym pracował tylko Subiekt GT. Dane finansowo-księgowe zostaną dodane do danych subiektowych. Niektóre dane (np. kartoteka kontrahentów) będą łączone poprzez aktualizację.

Przenoszenie planów kont

 • Plany kont są przenoszone wraz z latami obrotowymi (nie można przenieść lat bez planów kont i odwrotnie). W kreatorze przeniesienia danych użytkownik decyduje, które lata mają zostać przeniesione (od którego roku począwszy).
 • Konta kartotekowe nie są przenoszone tylko "tworzone" przez podłączenie kartoteki. Mechanizm jest następujący: z programu źródłowego jest przenoszona informacja, że do danego konta była podłączona określona kartoteka, a następnie Rewizor GT podłącza przeniesioną wcześniej kartotekę i automatycznie tworzy konta kartotekowe.
 • W Rewizorze 3 EURO większość kartotek to kartoteki "roczne". Przykład: kartoteka firm. W Rewizorze GT wszystkie kartoteki podłączane w planie kont są wspólne dla wszystkich lat obrotowych. W związku z powyższym do Rewizora GT są przenoszone tylko kartoteki z ostatniego roku obrotowego - kartoteki z lat poprzednich są pomijane. W efekcie konta kartotekowe zostaną "przeniesione" tylko w ostatnim roku obrotowym. W latach poprzednich konta kartotekowe zostaną przeniesione jako konta zwykłe, bez powiązania z pozycjami kartotekowymi. Oczywiście wszystkie zapisy na te konta zostaną przeniesione.
 • Przenoszenie kont rozrachunkowych. W programach źródłowych każde konto mogło być oznaczone jako "rozrachunkowe". Dla wszystkich kont oznaczonych nieprawidłowo wg wymagań Rewizora GT znacznik ten nie zostanie przeniesiony.
 • Przenoszenie kont rozrachunkowych z lat wcześniejszych niż ostatni rok obrotowy. Wszystkie konta z tych lat są przenoszone jako nierozrachunkowe. Jest to warunek konieczny do przeniesienia zapisów na kontach. Gdyby rozrachunkowość kont była przenoszona, spowodowałoby to konieczność utworzenia do tych zapisów rozrachunków (vide założenia opisane wcześniej).
 • Przenoszenie kont rozrachunkowych z ostatniego roku obrotowego. Przenosząc plan kont z ostatniego roku obrotowego, użytkownik ma do wyboru dwie możliwości.
  • Przenieść znacznik "rozrachunkowe" dla odpowiednich kont. Warunek konieczny: nie zostaną przeniesione żadne zapisy na tych kontach. Oznacza to nieprzenoszenie ani bilansu otwarcia, ani niezaksięgowanych dekretów, ani dokumentów zaksięgowanych. Zostanie przeniesiony tylko plan kont. Aby wybrać ten wariant, w kreatorze przeniesienia danych należy zaznaczyć znacznik Z ostatniego roku przenieś tylko plan kont.
  • Nie przenosić znacznika "rozrachunkowe" dla żadnego z kont. Stanie się tak wówczas, gdy w kreatorze przeniesienia danych znacznik Z ostatniego roku przenieś tylko plan kont nie zostanie zaznaczony (zostaną przeniesione zapisy na kontach).
 • Jeżeli z danego roku obrotowego zostały przeniesione zapisy na kontach, do końca tego roku nie będzie możliwa zmiana atrybutów przeniesionych kont (vide założenia opisane wcześniej). Nie będą więc możliwe następujące operacje:
  • przerobienie kont zwykłych na kartotekowe i odwrotnie,
  • ustawienie znacznika "rozrachunkowe" dla kont kartotekowych.
 • W następnym roku obrotowym utworzonym już w Rewizorze GT, po przeniesieniu planu kont z roku poprzedniego, użytkownik będzie miał pełne możliwości zmiany atrybutów kont.
  • Będzie mógł podłączać i odłączać kartoteki.
  • Będzie mógł ustawiać znacznik "rozrachunkowe" dla kont kartotekowych, które w roku poprzednim nie były rozrachunkowymi. Na konta te będą więc wprowadzane rozrachunki. Będzie również istniała możliwość podłączenia istniejących rozrachunków nierozliczonych (z poprzedniego roku obrotowego) w bilansie otwarcia (vide wcześniejsze założenia dotyczące bilansu otwarcia).
 • W przeniesionych latach obrotowych można w każdym momencie tworzyć nowe konta, podłączać do nich kartoteki i ustawiać rozrachunkowość utworzonym kontom kartotekowym. Oczywiście można również wykonywać przeksięgowania (przeniesione dane nie są w żaden dodatkowy sposób blokowane do edycji).

Przenoszenie dekretów, dokumentów zaksięgowanych i bilansu otwarcia

 • Wszystkie dokumenty niezaksięgowane i zaksięgowane są przenoszone (wyjątek - przenoszenie samego planu kont z ostatniego roku obrotowego).
 • Zapisy na kontach zostaną przeniesione zgodnie z atrybutami ustawionymi przeniesionym kontom:
  • jeżeli konto zostanie przeniesione jako kartotekowe - zapis zostanie przeniesiony na konto kartotekowe (powiązany z kartoteką),
  • jeżeli konto nie zostanie przeniesione jako kartotekowe - zapis zostanie przeniesiony na konto zwykłe (bez powiązania z kartoteką).
 • Żaden zapis nie zostanie przeniesiony na konto rozrachunkowe - ponieważ taki atrybut konta nie zostanie przeniesiony, gdy będą przenoszone zapisy.
 • Analogicznym założeniom podlegają wartości przenoszonych bilansów otwarcia.

Przenoszenie rozrachunków

 • Przenoszone są wszystkie 4 typy rozrachunków: należności, zobowiązania, spłaty należności i spłaty zobowiązań.
 • Przenoszone są tylko rozrachunki nierozliczone (w momencie przenoszenia danych). Zarówno z Rewizorów jak i Subiektów.
 • Wartość przeniesionego rozrachunku równa się wartości pozostałej do rozliczenia w programie źródłowym.
 • Źródło przeniesionych rozrachunków jest ustawiane na "przeniesienie danych".
 • Status powiązania z zapisami na kontach jest ustawiany na "niepowiązany".
 • Spłaty należności i spłaty zobowiązań zostają przeniesione jako "niepowiązane" z również przenoszonymi dokumentami kasowymi i operacjami bankowymi. Dokumenty finansowe są przenoszone bez powiązania z rozrachunkami (znacznik Dopisz dokument do zaliczek jako wolną spłatę nie jest zakreślony).
 • Przeniesione rozrachunki są w pełni dostępne do edycji w Rewizorze GT - użytkownik może je poprawiać i usuwać. Jest możliwe właśnie dzięki nie wiązaniu ich ani z zapisami na kontach, ani z innymi dokumentami.
 • Przeniesione rozrachunki można podłączać do zapisów na kontach rozrachunkowych (dekretacja - wpis na koncie rozrachunkowym - okno Rozrachunku (F11) - menu Dokument - opcja Wskaż istniejący). Po takim podłączeniu rozrachunek uzyska status powiązania z zapisami na kontach.
 • Przeniesione rozrachunki można podłączać do bilansu otwarcia w latach następnych.
 • Przeniesione rozrachunki można swobodnie rozliczać.