tel. 22 486-32-35
tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400


Subiekt GT - opis zmian     Kup abonament on-line

Opis zmian w wersji 1.31

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.31 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych).
 • Dla faktur zaliczkowych cząstkowych dodano możliwość określania i drukowania daty otrzymania zapłaty.
 • Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu.
 • Dodano nowe wzorce wydruku dla faktur marża, zawierające rodzaj procedury marża. Nowe wzorce oznaczone zostały frazą "2013".
 • Dodano nowy wzorzec wydruku "FS odwrotne obciążenie 2013", zgodny z wymaganiami na rok 2013.
 • Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok 2013.
 • Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej.
 • Do handlowego zestawienia "Rejestr sprzedaży VAT" dodano wzorce wydruku na 2013r.
 • Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych).
 • Na podstawie par. 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia "fakturowego" dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 • Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok 2013.
 • Wprowadzono parametr, który umożliwia blokowanie, ostrzeganie lub ignorowanie próby wypisania faktur zbiorczych (lub zwykłych) na podstawie dokumentów magazynowych, jeśli dokumenty nie mieszczą się w okresie tego samego miesiąca. Ustawienie dostępne jest w parametrach faktur zbiorczych (zakupu i sprzedaży).
 • W edycji faktur marża wprowadzono możliwość wyboru rodzaju procedury marży, zgodnie z par. 5 ust 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia "fakturowego". Domyślnie program proponuje procedurę ustawioną w parametrach dokumentu.
 • W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy.
 • W kartotece kontrahentów, do opcji "Wypisz dokument" dodano możliwość wystawienia faktury uproszczonej.
 • W parametrach faktury marża wprowadzono możliwość wyboru domyślnego rodzaju procedury marży.
 • W związku z dodaniem obsługi faktur uproszczonych w parametrach faktur sprzedaży dodano wybór sposobu dopisywania danych kontrahenta do kartoteki. W przypadku faktur uproszczonych nowy kontrahent może być dopisywany z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL.
 • Dla zestawień typu SQL poprawiono błąd polegający na tym, że po zmianie jednego z parametrów filtra resetował się znacznik ustawień listy Autodopasowanie. Obecnie po zmianie autodopasowanie resetuje się tylko wtedy, gdy zestawienia nie da się wyliczyć z powodu braku danych/nieprawidłowych danych z filtrów.
 • Instalator wersji 1.31 ma wprowadzić zmiany w plikach konfiguracyjnych programu XML. 1) Dla standardowych plików *.xml utworzone będą pliki *-kopia.xml 2) W standardowe plikach *.xml zostaną zresetowane wszystkie sekcje oprócz sekcji Startup. Zmiana dotyczy plików: Subiekt.xml, Rachmistrz.xml, Rewizor.xml, Gratyfikant.xml, Gestor.xml, mGratyfikant.xml, MUZ.xml.
 • Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta.
 • Na stronie głównej programu, w sekcji "Sprzedaż" wprowadzono informowanie o niezafakturowanych dostawach z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca.
 • Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania kwoty rabatu na pozycji - zarówno jednostkowego, jak i przypadającego na pozycję.
 • Na wydruku zestawienia "Sprzedaż wg kontrahentów" poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu ustawienia filtra "obroty".
 • Operację aktualizacji danych instynktu zabezpieczono przed niepowodzeniem jej wykonania. Niepowodzenie mogło występować w specyficznych warunkach, gdy zapisy w tabelach systemowych SQL serwera dotyczące kolumn w tabelach nie zachowują kolejności i nie podają jako pierwszej kolumny z pierwszym kluczem indeksowym.
 • Poprawiono błąd podwajania ceny na zbiorczych fakturach sprzedaży. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy na zwrocie do wydania zewnętrznego (ZWZ) usuwano, a następnie dodawano tę samą pozycję towarową, a na koniec wystawiano fakturę zbiorczą.
 • Poprawiono błąd polegający na niemożności dodania dokumentu faktury VAT marża do biblioteki dokumentów.
 • Poprawiono błąd polegający na niemożności zrealizowania zamówienia do dostawcy zawierającego towar będący w obrocie w systemie marży.
 • Poprawiono błąd polegający na zamianie danych producenta i głównego dostawcy podczas wymiany danych o kontrahentach w plikach komunikacji.
 • Poprawiono błąd rejestracji fiskalnej paragonów liczonych od cen netto. Błąd "Niezgodność wartości przesłanej z wyliczoną" mógł się pojawiać na drukarce fiskalnej przy specyficznym doborze ceny netto, rabatu i ilości na pozycji fiskalizowanej.
 • Poprawiono błąd systemowy, jaki występował przy próbie wygenerowania zamówienia różnicowego do zamówienia od klienta (ZK), które było realizowane poprzez wydanie zewnętrzne (WZ). Błąd występował w scenariuszu, gdy WZ nie realizowało całkowicie ZK, następnie dokument WZ był poprawiany tak, że całkowicie realizował zamówienie, po czym uruchamiana była na zamówieniu opcja wygenerowania zamówienia różnicowego.
 • Poprawiono brak drukowania numeru dokumentu dostawy na standardowych wzorcach wydruku. Problem ten został rozwiązany na wzorcach obowiązujących w 2013r.
 • Poprawiono mechanizm kasowania plików tymczasowych powstających przy przeglądaniu wiadomości pocztowych.
 • Poprawiono mechanizm przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawcy. W przypadku występowania pozycji z asortymentem powiązanym, był on dublowany na wynikowych zamówieniach do dostawcy.
 • Poprawiono mechanizm rejestracji fiskalnej faktur zaliczkowych końcowych wyrażonych w walutach obcych na drukarkach fiskalnych. Błąd polegał na nieprawidłowym przeliczaniu dokumentu z waluty obcej na złotówki, przed wysłaniem go do urządzenia.
 • Poprawiono wyliczanie daty sprzedaży dla faktur zaliczkowych cząstkowych, gdy jedną z form płatności była przedpłata.
 • Poprawiono, w modułach związanych z Bankowością on-line, mechanizm identyfikacji rachunku bankowego, którego numer w programie zawierał inne znaki niż cyfry.
 • Słownik przyczyn zwolnienia od akcyzy węglowej uzupełniono o przyczyny podane w art. 31a ust 1 ustawy o podatku akcyzowym.
 • Wprowadzono mechanizm "przypominacza", który przypomina użytkownikom o konieczności dokonania zmian w ustawieniach programu od 1 stycznia 2013r.
 • Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu w czasie pobierania danych o zwrocie detalicznym z pliku wymiany (komunikacja z pliku epp). Błąd mógł się pojawiać przy specyficznych ustawieniach zwracanych pozycji towarowych.
 • Wyeliminowano problem związany z drukowaniem pełnej nazwy odbiorcy na wydrukach faktur i korekt faktur. Problem polegał na tym, że drukowała się tylko pierwsza linia nazwy pełnej.
 • W czasie konwersji zostanie wyeliminowany polski znak z widoku vwListaCesji.
 • W czasie wprowadzania pozycji na dokumentach wprowadzono zabezpieczenie na wzajemne ustawienie jako asortymentu powiązanego dwóch towarów (dotychczas następowało zapętlenie programu).
 • W czasie wypisywania faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono ostrzeganie w sytuacji, gdy nie wszystkie zaliczki (kasowe, bankowe, przedpłaty) pochodzą z tego samego miesiąca.
 • W edycji dokumentów dodano prezentowanie numeru PESEL w miejscu wyświetlającym dane kontrahenta.
 • W edycji faktur wewnętrznych oraz ich korekt zamieniono datę sprzedaży na datę zakończenia dostawy.
 • W gridach dokumentów zmieniono nazwę kolumny "Data sprzedaży" na "Data magazynowa".
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wystawienia FSd do istniejącego dokumentu (zastosowanie ma wtedy metoda NaPodstawie obiektu SuDokument).
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę faktur uproszczonych.
 • W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych.
 • W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych).
 • W mechanizmie Sfery dodano możliwość wyboru rodzaju procedury marży dla faktur VAT marża.
 • W mechanizmie Sfery udostępniono możliwość określania daty zakończenia dostawy (atrybut DataZakonczeniaDostawy obiektu SuDokument).
 • W mechanizmie Sfery zaimplementowano obsługę uproszczonych faktur sprzedaży.
 • W mechanizmie zbiorczego drukowania dokumentów wprowadzono możliwość definiowania, czy parametr "wyślij automatycznie" domyślnie jest włączony czy nie. Ustawienie definiuje się w rejestrze: HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\Dokumenty\1.0\WyslijWydrukPocztaElektroniczna poprzez wprowadzenie wartości typu REG_DWORD o nazwie "NieWysylajAutomatycznie". Ustawienie tej wartości 1 spowoduje domyślne odznaczenie znacznika "wysyłaj automatycznie".
 • W podglądach (F9) dokumentów handlowych wprowadzono wyświetlanie daty zakończenia dostawy oraz daty magazynowej.
 • W podglądzie dokumentu (F9) dla faktur marża dodano informacje o zastosowanej w nim procedurze marży.
 • W sterowniku do kasy PS 4000E usunięto ograniczenie na 40 znaków długości nazwy.
 • W związku z dodaniem możliwości wprowadzania faktur uproszczonych, w parametrach skrótów klawiszowych dodano możliwość skojarzenia przycisku "Ins" z wystawieniem faktury uproszczonej.
 • W związku z koniecznością umieszczenia większej ilości danych o kontrahentach na korektach (w stosunku do faktur uproszczonych) dodano możliwość wyedytowania danych kontrahenta w edycji korekt do faktur sprzedaży i zakupu.
 • Zmieniono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Dalsza praca jest niemożliwa." na następujący: "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Należy zaktualizować program."
 • Zmieniono szatę graficzną instalatora.
 • Zoptymalizowano zapytanie podpowiadającego płatnika dla kontrahenta na dokumentach ZK, ZD, WZv, PZv.