tel. 22 424-12-40
tel. 22 427-50-90
kom. 516-501-400


Rewizor GT - opis zmian     Kup abonament on-line

Opis zmian w wersji 1.31

Poniżej wypisano alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.31 Rewizora GT. Zmiany płatne - wyróżnione czcionką pogrubioną - są umieszczone na początku listy.

 • Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu.
 • Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za XI / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za XII / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8.
 • Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności.
 • Dodano nowe wzorce wydruków rocznych deklaracji podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37.
 • Dodano nowe wzorce wydruku deklaracji VAT-7 w wersji 13, VAT-7K w wersji 7 oraz VAT-7D w wersji 4. Uwaga! Wzorce powyższych deklaracji zostały utworzone na podstawie projektów rozporządzeń.
 • Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok 2013.
 • Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej.
 • Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi.
 • Dodano w deklaracjach skarbowych mechanizm przeliczania pól wynikających z wartości podanych na załącznikach do deklaracji.
 • Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.
 • Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.
 • Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok 2013.
 • W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy.
 • Dla zestawień typu SQL poprawiono błąd polegający na tym, że po zmianie jednego z parametrów filtra resetował się znacznik ustawień listy Autodopasowanie. Obecnie po zmianie autodopasowanie resetuje się tylko wtedy, gdy zestawienia nie da się wyliczyć z powodu braku danych/nieprawidłowych danych z filtrów.
 • Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż".
 • Dodano w deklaracjach skarbowych mechanizm przeliczania pól wynikających z wartości podanych na załącznikach do deklaracji.
 • Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru.
 • Instalator wersji 1.31 ma wprowadzić zmiany w plikach konfiguracyjnych programu XML. 1) Dla standardowych plików *.xml utworzone będą pliki *-kopia.xml 2) W standardowe plikach *.xml zostaną zresetowane wszystkie sekcje oprócz sekcji Startup. Zmiana dotyczy plików: Subiekt.xml, Rachmistrz.xml, Rewizor.xml, Gratyfikant.xml, Gestor.xml, mGratyfikant.xml, MUZ.xml.
 • Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta.
 • Operację aktualizacji danych instynktu zabezpieczono przed niepowodzeniem jej wykonania. Niepowodzenie mogło występować w specyficznych warunkach, gdy zapisy w tabelach systemowych SQL serwera dotyczące kolumn w tabelach nie zachowują kolejności i nie podają jako pierwszej kolumny z pierwszym kluczem indeksowym.
 • Poprawiono błąd polegający na zamianie danych producenta i głównego dostawcy podczas wymiany danych o kontrahentach w plikach komunikacji.
 • Poprawiono mechanizm importu dokumentów typu "Faktura VAT marża", zawierających pozycje w kilku stawkach podatku VAT. Dotychczas program, przy wyliczaniu wartości dla kolejnych stawek podatku, sumował wartości wyliczone dla poprzednich stawek VAT.
 • Poprawiono mechanizm importu dokumentów zawierających tylko obrót opakowaniami zwrotnymi. Dotychczas nie był możliwy import wg schematów zawierających dane o wartościach w wybranych stawkach podatku VAT.
 • Poprawiono mechanizm wyświetlania i drukowania numerów dekretów w zestawieniach "Zapisy na koncie", "Zapisy na koncie w walucie", "Zapisy na koncie z numeracją" oraz "Zapisy na koncie z numeracją w walucie" oraz w Informatorze o koncie księgowym, na zakładce "Zapisy na koncie". Dotychczas wykazywany był liczbowy numer dekretu.
 • Poprawiono wydruki zestawień typu "Potwierdzenie sald". Uaktualniono odwołania do przepisów.
 • Poprawiono, w modułach związanych z Bankowością on-line, mechanizm identyfikacji rachunku bankowego, którego numer w programie zawierał inne znaki niż cyfry.
 • Wprowadzono mechanizm "przypominacza", który przypomina użytkownikom o konieczności dokonania zmian w ustawieniach programu od 1 stycznia 2013r.
 • W czasie konwersji zostanie wyeliminowany polski znak z widoku vwListaCesji.
 • W edycji faktur wewnętrznych oraz ich korekt zamieniono datę sprzedaży na datę zakończenia dostawy.
 • W gridach dokumentów zmieniono nazwę kolumny "Data sprzedaży" na "Data magazynowa".
 • W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę daty zakończenia dostawy dla zapisów ewidencji VAT (atrybut DataZakDostawy obiektu VatDokument).
 • W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych.
 • W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych).
 • Zmieniono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Dalsza praca jest niemożliwa." na następujący: "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Należy zaktualizować program."
 • Zmieniono szatę graficzną instalatora.
 • Zmieniono treść komunikatu, który wyświetla się przy rejestracji licencji dla biura rachunkowego: "Z przyczyn formalnych rejestracja przez Internet dla podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów, czyli dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, jest tylko połowiczna. Firmy te muszą bowiem dostarczyć firmie InsERT potwierdzenie rodzaju prowadzonej działalności. W tym celu prosimy o przesłanie jednego z trzech dokumentów: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS lub REGON na adres e-mail: potwierdzenia@insert.com.pl lub pod numer faksu 71-78-76-222. Rejestrację można przeprowadzić również drogą pocztową wysyłając kartę rejestracyjną z załączoną kserokopią jednego z ww. dokumentów. W razie pytań należy skontaktować się z Działem Rejestracji pod numerem 71-78-76-102."
 • Zmieniono wzorce wydruków schematów importu oraz listy schematów importu, uwzględniające wprowadzone zmiany związane z datą zakończenia dostawy oraz datą otrzymania płatności.